KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 78/2546
เรื่อง อาจารย์ขออนุญาตลาออกจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและแต่งตั้งแทนวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 41/2546 ลงวันที่ 31 มกราคม 2546 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี ลาศุขะ เป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2546 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี ลาศุขะ ได้เสนอขอลาออกจากกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี ลาศุขะ พ้นจากกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและแต่งตั้งแทนโดยให้มีหน้าที่และวาระการดำเนินงานตามคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 3 มีนาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th