KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 72/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2546 เพื่อเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ที่รับนักศึกษาทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุรภาพและะประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป้นคณะกรรมการเตรียมการดำเนินงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
5 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
6 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
7 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
8 .  ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี  กรรมการ
9 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
11 .  อ.อัศวินี นามะกันคำ  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.ประสานงานกับกองบริการการศึกษาในการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครการสอบคัดเลือกและการรับเข้าศึกษา 3.ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 4.จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ผู้สอน 5.ประสานงานกับภาควิชาและผู้สอนในด้านการเตรียมพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน 6.ประสานงานกับหน่วยกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 7.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเกื้อหนุนการจัดการเรียนการสอน

สั่ง ณ วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th