KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 641 / 2551
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:นางสายฝน สงฆ์อุทก รหัสประจำตัว 4832062 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมาร เวชศาสตร์ แผน กวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 640/2551 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบผู้ควบคุม ผู้ตรวจ และสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสายฝน สงฆ์อุทก รหัสประจำตัว 4832062 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมาร เวชศาสตร์ แผน ก ไปแล้วนั้น
เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องบางประการ และเพื่อให้การดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 18 จึงขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น (เฉพาะราย) จากเดิม รองศาสตราจารย์วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์ เป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ปัญจะ กุลพงษ์ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสายฝน สงฆ์อุทกซึ่งได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 และกำหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 5 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ : หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยภาพและฟังเสียงต่อความกลัวการตัดเฝือกในเด็กวัยเรียน

สั่ง ณ วันที่ : 15 ตุลาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th