KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 633 / 2551
เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตวัตถุประสงค์ :ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ปัญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก ไปแล้วนั้น บัดนี้อาจารย์ที่ปรึกษาท่านดังกล่าวได้เกษียณราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551
ดังนั้น เพื่อให้การให้คำแนะนำและการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ของนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 16 จึงให้ รองศาสตราจารย์ ดร. พวงพยอม ปัญญา พ้นจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาและแต่งตั้งอาจารย์ที่มีรายชื่อดังนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาดังกล่าว คือ
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ 4732001 นางสาวกรรธิมา ธงวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ 4732074 นางสาวสุพรรณี จิตรเกตุ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชัยอาจ 4832051 นางวิภาวี ไชยวรรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พิกุล บุญช่วง

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  ที่ปรึกษา
2 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.พิกุล บุญช่วง  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :

สั่ง ณ วันที่ : 8 ตุลาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th