KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 630/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2777/2551 ลงวันที่ 15 กันยายน 2551 อธิการบดีได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกหญิงอมรรัชช์ งามสวย วุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (พนักงานประจำเต็มเวลา) โดยมีสัญญาจ้าง 3 ปี และให้ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีในตำแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 29,729 บาท ตำแหน่งเลขที่ 235 สังกัดภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 นั้น
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 และตจามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของร้อยตำรวจเอกหญิงอมรรัชช์ งามสวย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
3 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th