KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 625 / 2551
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ:นางทรงลักษณ์ เกตุอังกุล รหัสประจำตัว 491232009 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 595/2551 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบผู้ควบคุม ผู้ตรวจ และสอบการค้นคว้าแบบอิสระของ นางทรงลักษณ์ เกตุอังกุล รหัสประจำตัว 491232009 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ ไปแล้วนั้น
เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องบางประการ และเพื่อให้การดำเนินการจัดสอบการค้นคว้า แบบอิสระดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 และตามความใน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 18 จึงขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวที่อ้างถึงข้างต้น (เฉพาะราย) จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น เป็นกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระของ นางทรงลักษณ์ เกตุอังกุลกำหนดสอบใน วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ชั้น 5 อาคารเทพกวี กุสลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 


หน้าที่ : หัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระเรื่องภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโรงพยาบาลบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

สั่ง ณ วันที่ : 25 กันยายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th