KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 140/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของสำนักงานเลขานุการวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของสำนักงานเลขานุการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ที่ปรึกษา
5 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ที่ปรึกษา
6 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ที่ปรึกษา
7 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
8 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
9 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
10 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
11 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
12 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
13 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
14 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานเลขานุการ 2.รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเลขานุการ 3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 12 เมษายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th