KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 552 / 2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการ:นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูรวัตถุประสงค์ :ด้วย นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 5 ระดับ 5 ขั้น 22,220 บาท ตำแหน่งเลขที่ 519 สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น นั้น เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2543 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2543 ได้มีมติมอบอำนาจให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือน นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 5 ระดับ 5 เป็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
5 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 12 กันยายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th