KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 579 /2551
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน:อาจารย์ขนิษฐา รัตนกัลยาวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 259/2551 ลงวันที่ 9 เมษายน 2551 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ เป็น กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของอาจารย์ขนิษฐา รัตนกัลยา ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 นั้น
เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช ได้พ้นจากกรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2551 เป้นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และครบองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และตามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 จึงแต่งตั้ง ดังนี้ คือ
1. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการประเมินอาจารย์ขนิษฐา รัตนกัลยา แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
และให้ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาม ประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 17 กันยายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th