KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2605/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่สภามช.ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณพยาบาลศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นมานั้น บัดนี้ รศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในวันที่ 5กรกฏาคม 2551 ด้วยเหตุที่ไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยย่สิบวันนับแต่วัที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้บุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีในวาระถัดไป

รายนาม :
กรรมการ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 25 สิงหาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th