KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3481/2545
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ประกอบกับมีส่วนราชการ บริษัท ห้างฯ ร้าน มูลนิธิ และเอกชน ได้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาอแคนทุนทรัพย์ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาด้วย นั้น
เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึง ก. ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 0393/2536 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 010/2545 ลงวันที่ 3 มกราคม 2545 ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1315/2545 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 ข. แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ผศ.ทิพพาพร ตังอํานวย  กรรมการ
2 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
3 .  นางสาวอรณี อุตรศรี  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ 1.เสนอต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.ดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 4.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รบมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2545                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th