KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 016/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลในมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ (คำสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร)วัตถุประสงค์ :อ้างถึงหนังสือที่ ศธ0515(4)/03 ลงวันที่ 12 มกราคม 2547 ตามมติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 31/2546 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2446 ได้อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการสอบแข่งขัน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะคณะอุตสาหกรรมเกษตร ความทราบแล้วนั้น
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2530 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลในมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

รายนาม :
1 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

สั่ง ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th