KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - -
เรื่อง กรรมการประจำศูนย์สอบผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2547วัตถุประสงค์ :คุมสอบผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
3 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
7 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
9 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
10 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
11 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
13 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
14 .  รศ. มล.อัครอนงค์ ปราโมช  กรรมการ
 


หน้าที่ :คุมสอบผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์

สั่ง ณ วันที่ : 22 มีนาคม 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th