KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 484/2551
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2551)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 467/2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2551)ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไปนั้น
เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอเปลี่ยนแผลงคณะกรรมการประเมินและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการดังนี้คือ

รายนาม :
ประเมิน รศ.ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
1 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
 
ประเมิน อ.วันเพ็ญ ทรงคำ
1 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
 
ประเมิน อ.นันทา เลี่ยววิริยะกิจ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ศรีพรรณ กันธวัง  กรรมการ
5 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
6 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
7 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
ประเมิน อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
7 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 
ประเมิน ผศ.ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
3 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
5 .  ผศ.สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์  กรรมการ
6 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 22 สิงหาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th