KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 53 /2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพื่อดำเนินการพิจารณาพิทักษ์สิทธิ์ สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายอันอาจบังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ อันเนื่องมาจากการดำเนินการวิจัยในโครงการต่าง ๆ และพิจารณาให้ความเห็นแก่องค์การต่าง ๆ ที่จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับสิทธิ์และการป้องกันภยันตรายอันอาจบังเกิดขึ้นแก่มนุษย์
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการจริยธรรมการ วิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
4 .  นางอนุสรา ต๊ะพรหม  ผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  อ.ดร.อวยพร ตัณมุขยกุล  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1) พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของโครงการวิจัยของบุคลากร และนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์หรือโครงการที่คณะฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัย โดยให้พิจารณาพิทักษ์สิทธิ์ สวัสดิภาพ และป้องกันภยันตรายใดใดที่อาจบังเกิดขึ้นแก่มนุษย์อันเนื่องมาจากการดำเนินงานในโครงการวิจัยนั้น ๆ 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของโครงการวิจัยของหน่วยงานอื่นที่จะขอดำเนินงานในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยพิจารณาพิทักษ์สิทธิ์ สวัสดิภาพและป้องกันภัยตรายใดใดที่อาจบังเกิดขึ้นแก่มนุษย์อันเนื่องมาจากการดำเนินงานในโครงการวิจัย 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th