KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 472/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนวัตถุประสงค์ :ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกรฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งผศ. รศ. และ ศ. นั้น

บัดนี้ อาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ พลักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ได้แจ้งความประสงค์จะเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ. ดังนั้นเพืท่อให้การประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนที่ใช้ประกอบการประเมินผลการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อบังคับฯ อาศัยอำนาจความในมาตรา 74 วรรค 6 และ มาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และศ. พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนของอาจารย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้คือ

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  อนุกรรมการ
6 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
8 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์อนนท์ วิสุทธิธนานนท์ที่จะขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.ตามแบบประเมินผลการสอนและแบบประเมินเอกสารประกอบการสอนในตำแหน่งที่กำหนดตามประกาศ ก.พ.อ.ตามข้อบังคับมช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.พ.ศ. 2550 และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 18 สิงหาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th