KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 457/ 2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวัตถุประสงค์ :ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา จะได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศและเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ” แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศและเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ” ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมและเลขานุการ
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  รองประธานกรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางผกามาศ ใจใหญ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร
1 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
2 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
3 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
2 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
 
กรรมการโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 


หน้าที่ :ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 1 สิงหาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th