KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 415/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2551วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดจัดโครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2550 ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2551 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรับตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2550” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
5 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
8 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
9 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
11 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
13 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
18 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
20 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
21 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
22 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
23 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
24 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
25 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
26 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
27 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
28 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
29 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
30 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
31 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
32 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
33 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
34 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
2 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
3 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นางประกายจันทร์ หอมคล้าย  กรรมการ
6 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
7 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายกิตติศักดิ์ คำมา  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
5 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
7 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
5 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
6 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
2 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการ
3 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 2 กรกฏาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th