KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 49/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2551วัตถุประสงค์ :ด้วยสภาการพยาบาลจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาการพยาบาลเป็นพยาบาบาลดีเด่นประจำปี 2551 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่สภาการพยาบาลพยาบาลกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 สภาการพยาบาลมีคำสั่งดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
 
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการกลั่นกรองพยาบาลดีเด่นในแต่ละสาขามีหน้าที่ 1. พิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือก และแนวทางการได้มาซึ่งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมฯ 2. ตรวจสอบแบบเสนอชื่อเอกสารและหลักฐานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2551 3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลตาม 2. ที่เหมาะสมได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่สภาการพยาบาลกำหนดเสนอต่อกรรมการสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณาตัดสิน สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 22 พฤษภาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th