KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0370/2547
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์แทนตำแหน่งที่ว่างวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2338/2546 ลงวันที่ื 7 สิงหาคม 2546 เืรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมธิติวัฒน์ เป็นประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีนั้น
บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมธิติวัฒน์ ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารงานของหลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 และความในข้อ 2 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วม ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 จึงแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งและหน้าที่เป็นไปตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2338/2546

รายนาม :
1 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ประธานกรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th