KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2092/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมนานาชาติวัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดจัดการประชุมนานาชาติ เรื่องการส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างวันที่ 17-19 กันายายน 2551 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไลที่สำคัญในการขับเคลี่อนให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางความรู้ชั้นสูงในภูมิภาคนี้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปนี้นั้น
เพื่อให้การจัดประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2551 มาตรา 38(1)จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ระหว่างวันที่ 17 -19 กันยายน 2551 ตารายนาม ดังต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคา 2551

สั่ง ณ วันที่ : 11 กรกฏาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th