KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0369/2547
เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอำนวยการสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 407/2545 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2546 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงหใม่ ชุดดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งใกล้ครบกำหนด 2 ปี ตามวาระในวันที่ 7 มีนาคม 2547
ฉะนั้นเพื่่อให้การดำเนินงานของสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2543 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th