KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 112/2551
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 644/2549 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549 เป็นต้นมานั้น

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
6 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  รศ.อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ
 
ผู้แทนบุคลากร
 
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
3 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
 
หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
 
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.พันทิพย์ จอมศรี  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ 1. พิจารณาระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อวางแนวปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ระบบการมอบหมายงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของคณะฯ
2. พิจารณาการเสนอแต่งตั้งและติดตามภาระงานผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/เชี่ยวชาญของบุคลากร ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด
3. วิเคราะห์งานทั้งหมดของอาจารย์และบุคลากร และจัดวางกำลังคนในแต่ละงานอย่างเหมาะสม
4. วางแผนและพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน
5. วางแผนการมอบหมายงานแก่อาจารย์และบุคลากรตามที่กรรมการมาตรฐานพันธกิจได้กำหนดไว้เป็นรายปีอย่างเหมาะสม
6. พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรใช้เงินทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะฯ
7. สร้างเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของบุคลากรของคณะฯ
8. จัดให้มีระบบการสร้างขวัญ กำลังใจในการทำงาน การธำรงรักษาบุคลากร เพื่อสร้างเสริมการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระบบ
9. กำหนดเงื่อนไข กำกับ และติดตามประเมินผลการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกคนเป็นรายปี ราย 3 ปี และราย 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะฯ และจัดทำรายงานปีละ 2 ครั้ง
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 16 มกราคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th