KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 355/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2551วัตถุประสงค์ :ด้วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551 ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของหมวกพยาบาล เกิดการพัฒนาจิตสำนึก และเห็นคุณค่าของการเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ สถาบันการศึกษา บริการพยาบาล และองค์กรวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของวิชาชีพต่อชุมชน

เพื่อให้การดำเนินการจัดงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2551” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  ประธานกรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
5 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
6 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
8 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
9 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
11 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
12 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
13 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
2 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
3 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
2 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
3 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
3 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
6 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
7 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
8 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
9 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
10 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
11 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
2 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
4 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
5 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 3 มิถุนายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th