KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 35/2550
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2550วัตถุประสงค์ :ตามสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 21/2549 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2550 นั้น บัดนี้ได้ครบวาระการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาดังกล่าวแล้ว
เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย อำนาจตามความมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2530 จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 คือ

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  ที่ปรึกษา
2 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ.สุวิท อินทอง  ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษามีหน้าที่ดังนี้
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน
2. ให้คำแนะนำกรรมการสโมสรนักศึกษาเกียวข้องวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบข้อมบังคับและวิธีการดำเนินงานยด้านกิจกรรมนักศึกษา เช่น การดำเนินงานเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม การเงิน การใช้สถานที่ การติดประกาศโฆษณา และสิ่งตีพิมพ์ของสโมสรนักศึกษา เป็นต้น
3. ให้คำปรึกษาแนะนำ และประชุมร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษาเกี่ยวกับ การดำเนินกิจกรรม เช่น การวางแผนการดำเนินงานและประเมินผลเป็นต้น
4. ให้คำปรึกษาแนะนำกรรมการสโสสรนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค กิจกรรมนักศึกษาที่ผ่นมา เช่นการดำเนินงาน การขาดแคลนงบประมาณ ตลอดจนปัญหาด้านการศึกษาของกรรมการ เป็นต้น
5. พิจารณากลั่นกรองการขอจัดกิจกรรมของสโมสร เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายสถาบันอุดมศึกษา 6. รับผิดชอบการยืมเงินทดรองจ่าย การควบคุมการใช้เงิน ตลอดจนครุภัณฑ์ ของสโมสรนักศึกษา
7. ควบคุมดูแลให้นักศึกษา ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน เช่น การใช้สถานที่ การเงิน การติดประกาศ และการทัศนศึกษา
8. การดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพ และการดำเนินงานของนักศึกษา
9. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเช่น อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้สอนนักแนะแนวและหน่วยงานทั้งภายในภายนอกสถาบัน เพื่อการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา ปละการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา
10. ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ : 29 มกราคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th