KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 42/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเชี่ยวชาญทางด้านผู้สูงอายุ (Center of Excellence on Aging) คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ความเชี่ยวชาญทางด้านผู้สูงอายุ (Center of Excellence on Aging) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการศูนย์ ความเชี่ยวชาญทางด้านผู้สูงอายุ (Center of Excellence on Aging) คณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
3 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  กรรมการ
4 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการบริหารงาน
1 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  ประธานกรรมการ
2 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
7 .  รศ.สมบัติ ไชยวัณณ์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการอำนวยการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1) กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน 2) อนุมัติแผนงานและแผนงบประมาณประจำปี 3) ออกระเบียบและข้อบังคับในการดำเนินงาน 4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการบริหารงานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1) พิจารณาเสนอแผนงานและแผนงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการอำนวยการ 2) พิจารณาเสนอระเบียบและข้อบังคับในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ 3) ควบคุมกำกับการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 4) จัดทำรายงานประจำปี 5) หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 มกราคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th