KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0946/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551วัตถุประสงค์ :ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสโมสรข้าราชการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สภาอาจารย์สภาข้าราชการและลูกจ้าง สมาคมนักศึกษาเก่า และสโมสรนักศึกษา จะได้ให้มีพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 ในวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2551 ณ บริเวณลานหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาปัจจุบันปละนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 38 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 ดังนี้

รายนาม :
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่งบัดนี้เป็นไป
สั่งณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ 2551

สั่ง ณ วันที่ : 1 เมษายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th