KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 138/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานสุขศึกษา (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามอนุสนธิคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 579/2549 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ 2549 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมพัฒฯและควบคุมกำกับ การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา สถาบันบริการสาธารณสุขทุกระดับ และในปีงบประมาณ 2551 นี้มีสถานบริการสาธารณสุขที่ขอรับการรับรองมาตราฐานงานสุขศึกษษ จำนวน 485 แห่ง จาก35 จังหวัดทั่วประเทศ
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา เมือ่วนัที่ 15 -17 มกราคม 2551 ณ จังหวัดอุทัยธานี เป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานสุขศึกษา (เพิ่มเติม)

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  คณะทำงาน
2 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  คณะทำงาน
3 .  รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์  คณะทำงาน
4 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2551

สั่ง ณ วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th