KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0896/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญัญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2550 จึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  อ.จันทร์ฉาย หวันแก้ว  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
5 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
6 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
7 .  ผศ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
9 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
11 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ : สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม 2551

สั่ง ณ วันที่ : 15 พฤษภาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th