KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 280/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการ “ดำหัวคณาจารย์ อาจารย์และข้าราชการอาวุโส ประจำปี 2551”วัตถุประสงค์ :ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ และที่ประชุมอาจารย์ สมัยที่ 29/2549-2551 จัดให้มีโครงการ “ดำหัวคณาจารย์ อาจารย์และข้าราชการอาวุโส ประจำปี 2551” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ อาจารย์และข้าราชการอาวุโส ดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของ ชาวล้านนาไทย และเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ลานดอกปีบ หน้าอาคารเทพกวี กุสลเถระ คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการ “ดำหัวคณาจารย์ อาจารย์และข้าราชการอาวุโส ประจำปี 2551” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  ที่ปรึกษา
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
4 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
5 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ที่ปรึกษา
 
กรรมการและเหรัญญิก
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายสวัสดิการ และต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของรางวัล และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ดำหัว
1 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  นางจันทร์สม วงค์คำ  กรรมการ
5 .  นางธีระนุช กิจสวัสดิ์ไพบูลย์  กรรมการ
6 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการ
7 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
8 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
9 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
10 .  นางระยอง วัฒนากุล  กรรมการ
11 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
12 .  นางหอมนวล บุญชู  กรรมการ
13 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
4 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
6 .  นายปรีดา มณีวร  กรรมการ
7 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
8 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
9 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
10 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
11 .  นายสุรัตน์ สิงห์ทร  กรรมการ
 
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 21 เมษายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th