KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 257/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างพยาบาลของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 137/2551 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างพยาบาลของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากมีการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ประชุมเห็นสมควรให้ มีคณะกรรมการที่มาจากทุกภาควิชาเนื่องจากการดำเนินงานของโครงการจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก ทุกภาควิชาฯ และเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้ง “คณะกรรมการโครงการสร้างพยาบาลของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (เพิ่มเติม) “ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
3 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
4 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
5 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 9 เมษายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th