KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 43/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดตลาดนัดเพื่อเข้ากองทุนสร้างอาคารปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดจัดตลาดนัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสนับสนุนการก่อสร้าง อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามนโยบายของคณะกรรมการระดมทุนคณะพยาบาลศาสตร์และกำหนดจัดให้มีตลาดนัดเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 7.30-19.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2และบริเวณสนามหลังอาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดตลาดนัดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 ประกอบกับความเห็นชอบขอคณะแพทยศาสตร์ ที่ ทม 0605/1212 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดตลาดนัดเพื่อเข้ากองทุนสร้างอาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.วรรณวิไล ชุ่มภิรมย์  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  กรรมการ
3 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
4 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
5 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการ
6 .  นายผจญ มงคล  กรรมการ
7 .  นายพรหม ชัยดวง  กรรมการ
8 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
9 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
10 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
11 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
12 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
13 .  นางอัมพร กฤษณะวณิช  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 31 มกราคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th