KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 289/2551
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ)วัตถุประสงค์ :อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 23 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปกติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยกำหนดสอบในวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 204 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้คือ

รายนาม :
1. นางสาวขวัญจิต มหากิตติคุณ รหัสประจำตัว 501251001 คณะกรรมการสอบ
1 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
 
2. นางสาวปริญดา ศรีธราพิพัฒน์ รหัสประจำตัว 501251002 คณะกรรมการสอบ
1 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
 
3. นางวนิดา อินทราชา รหัสประจำตัว 501251003 คณะกรรมการสอบ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
 
4. นายวิสุทธิ์ โนจิตต์ รหัสประจำตัว 501251005 คณะกรรมการสอบ
1 .  ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
 
5. นางสาวแสงเดือน พรมแก้วงาม รหัสประจำตัว 501251007 คณะกรรมการสอบ
1 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
 
6. นางเอกรัตน์ ปิ่นประภาพันธ์ รหัสประจำตัว 501251008 คณะกรรมการสอบ
1 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
3 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์  กรรมการ
5 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 


หน้าที่ :สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 28 เมษายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th