KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 260/2551
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)อาจารย์สถิตย์ วงศ์สุรประกิต อาจารย์ณัฐวรรณ สุวรรณ และอาจารย์ ร้อยตำรวจเอกหญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูลวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 389/2550 ลงวันที่ 7 กันยายน 2550 คำสั่งที่ 489/2548 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 และคำสั่งที่ 236/2550 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ เป็น กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของอาจารย์สถิตย์ วงศ์สุรประกิต อาจารย์ณัฐวรรณ สุวรรณ และอาจารย์ ร้อยตำรวจเอกหญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 และตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 นั้น
เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ ได้เสนอขอลาออกจากราชการ ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และครบองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และตามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 จึงแต่งตั้ง ดังนี้ คือ
1. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการประเมินอาจารย์สถิตย์ วงศ์สุรประกิต แทน รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553
2. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการประเมินอาจารย์ณัฐวรรณ สุวรรณ แทน รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551
3.แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการประเมินอาจารย์ร้อยตำรวจเอก ฐิติมา สุขเลิศตระกูล แทน รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553

และให้ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาม ประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548
สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2551

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 เมษายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th