KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 264/2551
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานวิชาการ (คณาจารย์)วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 433/2549 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2549 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์
ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ เป็น กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของอาจารย์ลลิดา นพคุณ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2549 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 นั้น

เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา - การพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และครบองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 และตามประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548 จึงแต่งตั้ง ดังนี้ คือ
1. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช กรรมการประจำคณะฯ จากคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการประเมินแทน รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

และให้ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาม ประกาศ ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2548
สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2551

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 9 เมษายน 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th