KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0779/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ :ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แต่งตั้ง ดร.เจษฏา เกษมเศรษฐ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา นั้น
บัดนี้ ดร.เจษฏา เกษมเศรษฐ์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจนครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรตำแหน่งผู้อำนวยการการสถาบันวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้บุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการสถานบันในวาระถัดไป อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ 2543 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 มีนาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th