KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 161/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551)วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 (โดยอนุโลม) และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2546 และวันที่ 15 ตุลาคม 2547 เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 22/2546 และฉบับที่ 22/2547 (การสรรหา การจ้าง อัตราค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลา และการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้มหาวิทยาลัย)) จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) ประกอบด้วย

รายนาม :
สำนักงานคณบดี
 
1. น.ส.จันทร์จิรา ก้อยชูสกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2. น.ส.พรพรรณ เชื้อพูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
งานบริหารและธุรการ
 
3. นางสาวจิราภรณ์ อินทนุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
งานนโยบายและแผน
 
4. นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. นางสาวมณฑิชา ป้องป้อม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
6. นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
7. นางอรุณทิพย์ จันทราช ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน8. นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์9. นางสาวนภัทร งามวิไลรัฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
10.นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี ตำแหน่งพยาบาล
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 
11.นางชนิดาภา คุณยศยิ่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
5 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
งานคลังและพัสดุ
 
12.นางสาวพรธิดา คำมงคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
4 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
งานบริการการศึกษา
 
13.นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 14.นางสาววรากร กฤษณะวณิช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
15.นางภัทรลภา เสาวมาลย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา16.นางผกามาศ ใจใหญ่ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา17.นางสาวอัญญารัตน์ อภิธนัง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา18.นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา19. นางสาวนิภา สร้างอารมย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 20. นางสาวสิริกร บุญฟู นักวิชาการศึกษา
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
5 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
21.นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
5 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
6 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 
22.นางอัมพิกา สุวรรณบุตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 
ภาควิชาบริหารการพยาบาล
 
23.นางจุดารัตน์ ชิดทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
5 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  เลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2546 ฉบับที่ 22/2546 และวันที่ 15 ตุลาคม 2547 ฉบับที่ 22/2547 เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย(การสรรหา การจ้าง อัตราค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลา และการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) โดยให้มีการประเมิน ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2551 ก่อนครบระยะเวลาการจ้าง
สั่ง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th