KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 140/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4วัตถุประสงค์ :ด้วย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ และสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เพื่อให้การดำเนินการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ดังนี้

รายนาม :
1 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  ที่ปรึกษา
 
1 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  รองประธานกรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  เลขานุการ
 
พิธีกร
1 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
 
ฝ่ายเอกสาร
1 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
ฝ่ายลงทะเบียน
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
4 .  นางอรอนงค์ กวินกุล  กรรมการ
 
ฝ่ายประเมินผล
1 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
 
ฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
2 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
3 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  นายบุญเป็ง เชิดลำ  กรรมการ
6 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นางสมพร ใจสูง  กรรมการ
9 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
ฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายกอบเกียรติ อ่องละออ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
ฝ่ายอาหาร
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางสาวจุไรรัตน์ ทาเขียว  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551

สั่ง ณ วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th