KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 484/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 340/2544 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร "พยาบาลสาร" โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2544 เป็นต้นมา นั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำวารสารพยาบาลสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัลเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการจัดทำวารสาร "พยาบาลสาร"ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.เทียมศร ทองสวัสดิ์  ประธานกรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
7 .  รศ.พันทวี เชื้อขาว  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
10 .  นายเรวัติ เลิศพฤกษ์  กรรมการ
11 .  นายสมศักดิ์ ใหม่ศรี  กรรมการ
12 .  รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 30 ธันวาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th