KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 483/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกปฏิบัติการพยาบาลวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 195/2544 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2544 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่ วันที่ 6 สิงหาคม 2544 เป็นต้นมานั้น
เนื่องจากวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการศูนย์ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  ที่ปรึกษา
4 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
5 .  ผศ.ดรุณี ทายะติ  รองประธานกรรมการ
6 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
7 .  ผศ.ยุภาพร ลิ้มโฆษิต  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
9 .  อ.หทัยรัตน์ จรัสอุไรสิน  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางปทุมวรรณ บุรณศิริ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คระกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ 2.วางแผนเกี่ยวกับการจัดหา ดูแลบำรุงรักษา และประเมินผลการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 3.ร่วมประสานงานกับภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมคำเสนอของบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และจัดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 4.กำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ศูนย์ฯเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 5.ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์และจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะฯ 6.เสนอความคิดเห็นต่อคณะฯในการพัฒนางานของศูนย์ในด้านการสนับสนุนงานวิชาการและการบริหารจัดการ 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 30 ธันวาคม 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th