KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 194/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2551วัตถุประสงค์ :ด้วยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2551 สำหรับคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ จำนวน 21 คน ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2551 ณ ห้องเรียน NT-210 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาล- ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรนานาชาติ) ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
2 .  อ.สมพิศ อำไพ  ที่ปรึกษา
 
1 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  ประธานกรรมการ
2 .  อ.รังสิมา โตสงวน  รองประธานกรรมการ
3 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  ผศ.พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ  กรรมการ
2 .  อ.รังสิมา โตสงวน  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
4 .  ศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  อ.ดิลกา ไตรไพบูลย์  กรรมการ
2 .  อ.ธนพรรณ จรรยาศิริ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คำสั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ 2551

สั่ง ณ วันที่ : 17 มีนาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th