KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 197/2551
เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และการหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ได้ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียน การสอนกระบวนวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และการหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใหม่ ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2551 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนกระบวนวิชา การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และการหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการและเลขานุการ
3 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
2 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
2 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  นางสาวอุไร กันธะวังค์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 19 มีนาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th