KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3421/2546
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีกฃแก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 24(2) แห่งกฎทบวง ฉบับที่2 (พ.ศ.2519) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎทบวง ฉบัีบที่ 7 (พ.ศ.2535) ออกตามความในมาตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2507 มติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 25/2546 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตรื ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าว มีหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดของหลักสูตร และวิธีการดำเนินการสอบแข่งขัน ทั้งนี้ให้เแ็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ที่มติ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดแล้ว

สั่ง ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2546                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th