KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 171/2551
เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 465/2551 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 นั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยควมเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  ที่ปรึกษา
3 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
5 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
10 .  ผศ.นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
13 .  นางพรพิมล มาภักดี  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.พวงพยอม ปัญญา  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
18 .  รศ.มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร  กรรมการ
20 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
21 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
22 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
23 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
24 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  กรรมการ
25 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
26 .  รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล  กรรมการ
27 .  ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
28 .  อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
29 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
30 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
31 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
32 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
33 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
34 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
35 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการและเลขานุการ
36 .  นางธัญญลักษณ์ นนทรีย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
37 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) นำเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
(2) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ (quality audit) และการประเมินคุณภาพ (quality assessment) โดยหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสภาการพยาบาล
(3) กำหนดและควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
(4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมคุณภาพปัจจัยอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง (5) สนับสนุนการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
(6) จัดทำ “ร่าง” รายงานการประเมินตนเอง ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ : 10 มีนาคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th