KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3706/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้จัดดำเนินการพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2550 ช้างทองคำ และโล่ประกาศเกียรติคุณ พิธีมอบโล่ประกาสเกียรติคุณ ศาสตราจารยื ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในปีการศึกษา 2550 พิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2550 ในวันที่ 25 มกราคม 2551 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการและเลขานุการ
 
คณอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ และยานพาหนะ
1 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  อนุกรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  อนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวเฉลิมศรี โตน้อย  อนุกรรมการ
4 .  นายสมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา  อนุกรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  อนุกรรมการ
6 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  อนุกรรมการ
7 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  อนุกรรมการ
8 .  นางกมลชนก กาวิล  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ตั้งแต่ บัดนี้เป็นคชต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2550

สั่ง ณ วันที่ : 27 ธันวาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th