KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0301/2551
เรื่อง แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการประจำปีงบประมาณ 2551วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใตมาตรา 28 มาตรา 72 และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2547 ประกาศ กับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509/ว25 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 ประกาศ ก.พ.อ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษษ พ.ศ 2550 มติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550 ครั้งที่ 2/2550เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550 และโดยอนุมัติของที่ประชุทคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสภามหาวิทยาลัย (ก.บ.ส) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 จึงแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 คน ดังนี้

รายนาม :
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ สมบูรณ์ สังกัดภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประกอบด้วย
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ชมนาด พจนามาตร์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  รศ.ลาวัลย์ สมบูรณ์  กรรมการ
6 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย์เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ สังกัดภาควิชาบริหารการพยาบาล ประกอบด้วย
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน  กรรมการ
5 .  รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  กรรมการ
6 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 
3. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย์วิลาวัลย์ เสนารัตน์ สังกัดภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ดังนี้
 
3.1 จากเดิม รองศาสตราจารย์นงเยาว์ อุดมวงศ์ (รักษษราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข)เปลี่ยนแปลงเป็น หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 
3.2 รองศาสตราจารย์เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ เปลี่ยนเป็น รองศาสตราจารย์รัตนาวดี ชอนตะวัน
 
4.เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย์อำไพ ชนะกอก สังกัดภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ดังนี้
 
4.1 จากเดิม รองศาสตราจารย์นงเยาว์ อุดมวงศ์ (รักษษราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข)เปลี่ยนแปลงเป็น หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 
5. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย์เทียมศร ทองสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประกอบด้วย
 
5.1 จากเดิม รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ สมบูรณ์ (รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรัเวชวิทยา)เปลี่ยนแปลงเป็น หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 
5.2 จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล ธนสุวรรณ เปลี่ยนเป็น รองศาสตราจารย์รัตนาวดี ชอนตะวัน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ให้มีการประเมินผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้ประเมินให้เสร็จสิ้นก่อน 1 เดือน ก่อนครบรอบการปฏิบัติงาน 1 ปี แล้วนำผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th