KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3716/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม โครงการ 80 พรรษา 80 ลูกช้างลดน้ำหนัก 8 กิโลกรม ใน1 ปี เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัววัตถุประสงค์ :เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพราชนมายุ 801 หรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรม โครงการ 80 หรรษา80 ลูกช้างลดน้ำหนัก 8 กิโลกรม ใน1 ปี เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้การจัดกิจกรรม ดังกล่าว ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ 80 หรรษา80 ลูกช้างลดน้ำหนัก 8 กิโลกรม ใน1 ปี เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.สถิตย์ วงศ์สุรประกิต  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
4 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
5 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 28 ธันวาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th