KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือวัตถุประสงค์ :ตาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ได้เห็นชอบที่จะร่วมมือกันในด้านวิชาการ เพื่อให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะแก้ปัญหาสารเสพติดอย่างยั่งยืนในบริบทของสังคมไทย และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนื่อขึ้น นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้นจึงแต่งตั้งผู้แทนร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ดังนี้

รายนาม :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนและโครงการตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ กำหนด
2. นำเสนอแผนงานและโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินงานของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
3. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณที่ได้พิจารณาอนุมัติ
4. บริหารจัดการให้ส่วนงานต่างๆ ของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ สามารถปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ติดตาม กำกับ ดูแล และประสานงานการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ของ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
6. รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
7. จัดหาแหล่งทุนสันบสนุนการดำเนินงานของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ


สั่ง ณ วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th