KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0027/2551
เรื่อง ตั้งแต่งคณะทำงานด้านโครงสร้างองค์กรวัตถุประสงค์ :ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ... เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะได้ประกาสในราชกิจจนุเบกษษ และมีผลใช้บังคับเป็นกฏหมายต่อไป นั้น
เพื่อให้การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 15 (12) แห่งพราราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2550 จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะทำงานด้านโครงสร้างองค์กร

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 4 มกราคม 2551                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th