KPIs บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
สารสนเทศ : คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี
[E-Sarabun] (เดิม) : [E-Sarabun] (ใหม่) : [FON Web Portal] : [CMU E-Mail] : [FON KM] การจัดการความรู้ในองค์กร : [FON eMeeting]


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 571/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต(งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์)วัตถุประสงค์ :ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้จัดงานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2549 – 2550 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2551 โดยกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์) ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเทพกวี กุสลเถระ (อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินการจัดงานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตคณะพยาบาล-ศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความยินดีฯ ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
1 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  รองประธานกรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  อ.ดร.นาดา ลัคนหทัย  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ลงทะเบียน และประเมินผล
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางมธุดา ศิรประเสริฐ  กรรมการ
4 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่
1 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
2 .  นายณรงค์ เรือนสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายบุญเลิศ สายสอิ้ง  กรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
5 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่
1 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นางภัทรลภา เสาวมาลย์  กรรมการ
4 .  นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นางสาวโสภา กรรณสูต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล  กรรมการ
7 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
9 .  ผศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
10 .  ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช  กรรมการ
11 .  รศ. ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม
1 .  นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
3 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
4 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
5 .  นางสาวสิริกร บุญฟู  กรรมการ
6 .  ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2550

สั่ง ณ วันที่ : 19 ธันวาคม 2550                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th